ศูนย์บริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
สพป.ลย.๑

กำหนดยืนยัน/รับรองข้อมูล DMC วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

การจัดทำข้อมูลการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 • ระบบกำหนดรหัสประจำตัวฯ สำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (GCode) http://www.gcode.moe.go.th กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คุณมณฑล พร้อมสันเทียะ

 • ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec64/

 • ข้อมูลอาคารสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) https://bobec.bopp-obec.info/

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) https://data.bopp-obec.info/emis/

 • ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) https://cct.thaieduforall.org/ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณปรมาภรณ์

 • ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) http://www.specialset.bopp.go.th/set_index/index.php กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศน.พรนิภา จำปานิล & ศน.ทวีศักดิ์ คำอุ้ย

 • ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) https://a4201.obec.expert/authen/login กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศน.นราพงศ์ อาษารินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม |>

ระบบงาน
 1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec64/

 2. ข้อมูลอาคารสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)

 4. ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (GCode) : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คุณมณฑล พร้อมสันเทียะ

 5. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณปรมาภรณ์

 6. ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS System Care And Trace Addiction in School System

 7. ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศน.พรนิภา จำปานิล & ศน.ทวีศักดิ์ คำอุ้ย

 8. ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศน.นราพงศ์ อาษารินทร์

 9. ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กลุ่มนโยบายและแผน

 10. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ : กลุ่มนโยบายและแผน

 11. ระบบเบิกจ่ายและจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ. : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา

Educational Data System Development Center

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่ระบบ |>

ถาม - ตอบ

เข้าระบบของ สพฐ.

รายละเอียดเพิ่มเติม |>

เข้าระบบของ สพป.ลย.๑

รายละเอียดเพิ่มเติม |>

กำหนดระหัส GCode นร.

B-OBEC

 1. เข้าระบบที่เว็บไซต์
  BOBEC (bopp-obec.info)

 2. คู่มือการใช้งาน bobec60_sch_manual.pdf (bopp-obec.info)

ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (BIG DATA)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อวิเคราะห์ (Data Analytics) ข้อมูลนำไปใช้ในการบริหารและสนับสนุนการศึกษา

 2. เพื่อนำเสนอข้อมูล Data Visualization

เข้าสู่ระบบ

ระบบติดต่อบริการ E-Service Mind

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อใช้ฐานข้อมูลในการติดต่อกับบุคลากรภาครัฐ

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากบุคลากรภาครัฐ

 3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานของบุคลากรภาครัฐ

เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับศูนย์บริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ สพป.ลย.๑

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และประสานงานความร่วมมือในการรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

 2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลกลางภาครัฐ