ศูนย์บริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
สพป.ลย.๑

การจัดทำข้อมูลการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 • การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec64/

 • ระบบกำหนดรหัสประจำตัวฯ สำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (GCode) http://www.gcode.moe.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม |>

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา

Educational Data System Development Center

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่ระบบ |>

ถาม - ตอบ

เข้าระบบของ สพฐ.

รายละเอียดเพิ่มเติม |>

เข้าระบบของ สพป.ลย.๑

รายละเอียดเพิ่มเติม |>

กำหนดระหัส GCode นร.

B-OBEC

 1. เข้าระบบที่เว็บไซต์
  BOBEC (bopp-obec.info)

 2. คู่มือการใช้งาน bobec60_sch_manual.pdf (bopp-obec.info)

ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (BIG DATA)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อวิเคราะห์ (Data Analytics) ข้อมูลนำไปใช้ในการบริหารและสนับสนุนการศึกษา

 2. เพื่อนำเสนอข้อมูล Data Visualization

เข้าสู่ระบบ

ระบบติดต่อบริการ E-Service Mind

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อใช้ฐานข้อมูลในการติดต่อกับบุคลากรภาครัฐ

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากบุคลากรภาครัฐ

 3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานของบุคลากรภาครัฐ

เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับศูนย์บริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ สพป.ลย.๑

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และประสานงานความร่วมมือในการรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

 2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลกลางภาครัฐ