ระบบบริหารสำนักงาน
AMSS++

กรณี ลืมรหัสผ่าน ?

คลิกที่ ลืม password?

  1. กรอก : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  2. กรอก : รหัสหน่วยงาน (ใช้รหัสโรงเรียน 8 หลัก เช่น 420100001 เป็นต้น)

  3. เลือก : ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

  4. คลิก : ยืนยัน

แก้ไขชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเข้าระบบ AMSS อีกครั้ง

พัฒนาระบบลา

คลิกที่ ลืม password?

  1. กรอก : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  2. กรอก : รหัสหน่วยงาน (ใช้รหัสโรงเรียน 8 หลัก เช่น 420100001 เป็นต้น)

  3. เลือก : ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

  4. คลิก : ยืนยัน

แก้ไขชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเข้าระบบ AMSS อีกครั้ง