ปีการศึกษา ๒๕๖

เกียรติบัตร "การบริหารฐานข้อมูลกลาง ปี 2565"

khietibat - 1.pdf
khietibat - 2.pdf

ปฏิทินจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 2565

DMC-2565.pdf

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ DMC ประจำปี ๒๕๖

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. กำหนดให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด และนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. กำหนดปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖

๑) ระยะที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒) ระยะที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓) ระยะที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๓. แนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ดังนี้
https://portal.bopp-obec.info/obec65/

 1. ตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 2. การคัดกรองความด้อยโอกาส(ยากจน) สถานศึกษาใช้แบบ นร./กสศ.๐๑ ก่อนรายงานเข้า DMC

 3. รายชื่อนักเรียนต้องเป็นนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖ เท่านั้น

 4. บันทึกข้อมูล น้ำหนัก – ส่วนสูง เป็นปัจจุบัน

 5. การแก้ไขเลขประชาชนให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มและขั้นตอนให้ถูกต้อง

 6. ผลการเรียนดึงจาก School MIS เป็นข้อมูลภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง https://a4201.obec.expert

๔. กำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง DMC กับระบบงานอื่น ๆ ดังนี้

๔.๑. ระบบ Education Data Center : EDC ประกอบด้วย

 • ข้อมูลโรงเรียน

 • ข้อมูลนักเรียน

 • ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

 • ข้อมูลผลการเรียน

๔.๒. ระบบ Cash Condition Transfer : CCT ประกอบด้วย

 • ข้อมูลโรงเรียน

 • ข้อมูลนักเรียน

 • ข้อมูลผลการเรียน

๔.๓. ระบบ School Lunch System : SLS ประกอบด้วย

 • ข้อมูลโรงเรียน

 • ข้อมูลนักเรียน

 • ข้อมูลภาวะโภชนาการ (น้ำหนัก – ส่วนสูง)

๔.๔. คุรุสภา

 • ข้อมูลโรงเรียน

๕. การจัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
https://bobec.bopp-obec.info/

 • โรงเรียนจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จและยืนยันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

 • หากดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดข้างต้น โรงเรียนจะไม่มีรายชื่อปรากฏในระบบการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖ ของกลุ่มนโยบายและแผน

 • ต้องยืนยันทุกโรงเรียนไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่


ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 2565.pptx

เนื้อหา Content

 1. รู้จัก ศูนย์บริหารฐานข้อมูลกลาง สพป.ลย.๑ http://datacenter.loei1.go.th

 2. แนทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

 3. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC

 4. การปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรรายบุคคล AMSS

  1. เมนู บริหารงานบุคคล

   • คลิกแก้ไข ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

    1. ชื่อ - สกุล

    2. ตำแหน่ง

    3. กลุ่ม/โรงเรียน

    4. เพศ

    5. ชื่อเล่น

    6. วัน/เดือน/ปี (เกิด)

    7. วัน/เดือน/ปี (บรรจุครั้งแรก)

    8. วิทยฐานะ/ระดับ

    9. วุฒิการศึกษาสูงสุด

    10. ชื่อวุฒิการศึกษา/วิชาเอก

    11. อีเมล์

    12. หมายเลขโทรศัพท์

    13. เว็บไซต์

  1. เมนู ครูและบุคลากรปัจจุบัน -> ครูและบุคลากร สถานศึกษา

   • บรรจุใหม่

   • ย้ายเข้า/ย้ายออก (ในสังกัด สพป.เลย 1)

   • ย้ายออก(นอกสังกัด)/ตาย/ลาออก/เกษียณ

   • ปฏิบัติงาน 2 โรงเรียน

  2. เมนู ผู้ใช้ (User) -> กำหนด Token LINE


5. แนะนำการใช้ข้อมูลบริการภาครัฐ bigdata.loei1.go.th

6. ช่องทางสื่อสาร เปลี่ยนชื่อ line เป็น ศูนย์บริหารฐานข้อมูลกลาง สพป.ลย.๑

Video Conference สพฐ.

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สพฐ. (ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564