ปีการศึกษา ๒๕๖

เกียรติบัตร "การบริหารฐานข้อมูลกลาง ปี 2565"

khietibat - 1.pdf
khietibat - 2.pdf

ปฏิทินจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 2565

DMC-2565.pdf

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ DMC ประจำปี ๒๕๖

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. กำหนดให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด และนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. กำหนดปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖

๑) ระยะที่ ๑  ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒) ระยะที่ ๒  ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓) ระยะที่ ๓  ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๓. แนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ดังนี้
https://portal.bopp-obec.info/obec65/

๔. กำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง DMC กับระบบงานอื่น ๆ ดังนี้

๔.๑. ระบบ Education Data Center : EDC ประกอบด้วย

๔.๒. ระบบ Cash Condition Transfer : CCT ประกอบด้วย

๔.๓. ระบบ School Lunch System : SLS ประกอบด้วย

๔.๔. คุรุสภา

๕. การจัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
https://bobec.bopp-obec.info/


ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 2565.pptx

เนื้อหา Content


5. แนะนำการใช้ข้อมูลบริการภาครัฐ bigdata.loei1.go.th

6. ช่องทางสื่อสาร เปลี่ยนชื่อ line เป็น ศูนย์บริหารฐานข้อมูลกลาง สพป.ลย.๑

Video Conference สพฐ.

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สพฐ. (ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564